Vilkår og betingelser for salg

Hjem » Vilkår og betingelser

HKFC Industrial Pty Ltd. 

Vilkår og betingelser for salg

1. Følgende vilkår og betingelser for salg vil gjelde for ethvert salg av produkter av HKFC Industrial Pty Ltd. ("Selger"), til en ikke-relatert part ("Kjøper"). Begrepene "kjøpsordre" eller "salgsordre" er dokumenter som beskriver kjøp av produkter av "Kjøper" fra "selger". "Kjøpsordre" og "Salgsordre" er synonyme med disse vilkårene og er herein referert til som "Ordre". Endringsordre er skriftlig dokumentasjon som viser en endring i forhold til en eksisterende ordre. 

Anerkjennelser og aksept. Bestillinger er ikke gyldige før bekreftet av selger. Bekreftelse kan være either skriftlig til kjøperen, eller ytelsen i henhold til vilkårene i bestillingen. Alle bekreftede bestillinger er endelige. Selgeren må forhåndsgodkjenne alle forespurte endringer i leveringsdatoer eller kvanta på enhver åpen ordre. På grunn av byggeplaner eller lagerkrav, kan selger avslå alle forespurte endringer i innkjøpsordrer som er bekreftet tidligere. Eventuelle godkjente endringer må bekreftes ved skriftlig Endringsordredokument. Avbestilling eller reduksjon i kvantum kan medføre tilleggsavgift. Bekreftelsen av denne bestillingen fra selgeren eller påbegynt ytelse av selgeren i henhold til denne bestillingen skal utgjøre kjøperens aksept av selgerens vilkår og betingelser og prisene som er angitt t.herein. Bestillingen er uttrykkelig betinget av anvendeligheten av Selgers vilkår og betingelser. Ingen vilkår oppgitt av kjøper skal være bindende for selger med mindre; selgeren aksepterer uttrykkelig slike vilkår eller betingelser skriftlig. Selgerens unnlatelse av å spesifikt protestere mot noen eller alle vilkårene og betingelsene som er angitt herein og kjøperen, ved bekreftelse av tilbudet eller ved selgers påbegynte ytelse hereunder, skal anses å ha trukket tilbake alle slike vilkår og betingelser som er i konflikt med, eller kommer i tillegg til vilkårene og betingelsene som er angitt heren.

2. GARANTI:
a
. Selger garanterer at hvert produkt er fri for defekter i materiale og utførelse ved normal bruk og service. Selgerens forpliktelse og ansvar under denne garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting på fabrikken, etter selgers valg, for mer informasjon, se avsnitt f. under. Selger skal ikke være forpliktet eller ansvarlig under denne garantien for tilsynelatende defekter som undersøkelser avslører skyldes tukling, misbruk, forsømmelse, feil oppbevaring, normal slitasje og alle tilfeller.here produktene er satt sammen til et system, av kjøperen, eller fjernet fra en montert tilstand. Produkter for garantivurdering skal returneres til selger med tilstrekkelig emballert for å forhindre tap eller skade under forsendelsen. Produkter reparert eller erstattet under denne garantien er garantert for en ny, full garantiperiode.

b. Other enn det ansvaret som er angitt i enhver uttrykt garanti som gjelder for produktene som selges til kjøperen, skal selger ikke holdes ansvarlig for følgeskader, tilfeldige eller other type skader og ekskluderer og fraskriver seg uttrykkelig slike skader som er et resultat av, eller forårsaket av, bruk, drift, svikt, funksjonsfeil eller defekter på produkter som selges til kjøperen under en hvilken som helst bestilling, det er forstått at produktene som selges til kjøperen ikke er forbrukerprodukter.

c. SELGER FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR HVISHER UNDER DENNE GARANTIEN, ELLER OTHERKLOKT, FOR ENHVER FEIL PÅ PRODUKTET SOM ER FORÅRSAKET AV, HELT ELLER DELVIS, BRUK I ELLER MED KOMPONENTDELER SOM IKKE ER PRODUKSERT AV SELGER.

d. VILKÅRENE FOR DEN GJELDENDE GARANTIEN ELLER GARANTIENE, ETTER TILFELLET, KANSKJE, SOM ANGITT OVENFOR, ER DE ENESTE OG EKSKLUSIVE GARANTIBETINGENE SOM SKAL HAVE ENHVER KRAFT OG VIRKNING I DENNE BESTEMMELSEN OG SLIKE VILKÅR, OGHER GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅT. INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, SOM ER HEREMIT UTTRYKKELIG EKKLUDERT.

e. Selger er ikke ansvarlig for noen form for mulig skade på personer eller ting på grunn av feil håndtering, installasjon eller bruk av våre produkter.

f. Vilkår for våre Resistor-produkter:
   i) i henhold til Ohms lov
   ii) i henhold til vår applikasjonsguide: http://www.mf-powerresistor.com/application.htm

3. Teknisk spesifikasjon. Med mindre otheri henhold til forutsetningen, må alle bestillinger referere til et HKFC-delnummer, og det må stå på forsiden av bestillingen. Kjøperens delenumre, som er tildelt av kjøperen for enkelhets skyld, kan kun brukes sammen med det aktuelle HKFC-delenummeret. Kjøperens delenumre, som viser en kontrollert versjon av et HKFC-produkt, kan kun brukes, mhere den kundekildekontrollerte tegningen for den konfigurasjonen har blitt gjennomgått og godkjent av selger, og bekreftet av ordrebekreftelsen.

4. Leveringsplan og Force Majeure. Leveringsplanen settes ved bekreftelse av ordre. Enhver oppgitt levering fra lagerbeholdning er underlagt forhåndssalg. Enhver innkjøpsordre med leveranser til en fremtidig tidsplan må ha alle forsendelser fullført innen seks måneder etter innkjøpsordredatoen. Endringer i leveringsplanen kan medføre tilleggsavgift. Til tross for noe annet er selgeren ikke ansvarlig for noen rimelig forsinkelse i produksjon eller levering. I tilfelle en forsinkelse i produksjon eller levering inntreffer utover en rimelig tidsperiode, hvilken forsinkelse er forårsaket av brann, rammer sivil eller militær myndighet, krig, fiendtlighet, opptøyer, myndighetshandlinger, energikriser, epidemier eller pandemier, svikt i selgerens leverandører for å foreta rettidig levering av materialer eller komponenter, eller wherEn slik forsinkelse er forårsaket av other årsaker utenfor selgerens kontroll eller uten dennes feil eller uaktsomhet, skal datoen eller datoene for levering av utstyret forlenges for en periode som tilsvarer den tapte tiden på grunn av en slik forsinkelse.

5. Fremskyndet levering. Leveranser som er fremskyndet eller forespurt før standard ledetider eller tidligere bekreftet tidsplan er basert på beste innsats. Selger bærer ikke noe ansvar eller ansvar på grunn av sin manglende evne til å utføre en fremskyndet leveringsdato.

6. Fakturering og betaling. 
    i)
Standardprodukter: Selger vil oppgi betalingsbetingelser som svar på forespørsel om innkjøpsordre. Betalingsbetingelser vil bli fastsatt ved bekreftelse av ordre. Bestillinger må angi avtalte betalingsbetingelser, skriftlig, ved bestillingen. Fakturaer vil bli utarbeidet på tidspunktet for forsendelse og levert til kjøper i henhold til ordreinstruksjoner. I tilfelle betalinger ikke foretas i tide, kan Selger entenher
   a
. erklære kjøpers ytelse i strid og avslutte enhver kjøpers bestilling, for mislighold;
   b. holde tilbake fremtidig forsendelse under enhver kjøpers bestilling inntil forsinket betaling er utført;
   c. levere fremtidige forsendelser under enhver kjøpers bestilling på etterkrav eller kontant på forhånd, selv etter at betalingsforsinkelsen er rettet; eller
   d. kombinere noen av de ovennevnte rettighetene og rettsmidlene slik det er praktisk mulig og tillatt ved lov.

    ii) Tilpassede produkter: Produktet må produseres i henhold til kundens bruksbehov og tilstand. Betalingsvilkårene kan either
   en. Full forskuddsbetaling når bestillingen er bekreftet;
   b. 35% forskuddsbetaling og balansen L/C ved sikte;
   c. 50% forskuddsbetaling og balanse før forsendelse. Forskuddsbetalingen/depositumet kan ikke refunderes.

   iii) Ny oversjøisk kjøper/kunde : Betalingsbetingelsene kan either (1) Full forskuddsbetaling når bestillingen er bekreftet; (2) 35 % forskuddsbetaling og balansen L/C ved sikte; (3) 50 % forskuddsbetaling og balanse før forsendelse. Forskuddsbetalingen/depositumet kan ikke refunderes.

   iv) Kjøper må ordne betaling i henhold til avtalte betalingsbetingelser uten opphold.

   v) Forsinket betaling kan føre til oppsigelse av enhver signert avtale mellom kjøper og selger. I slike tilfeller vil Selger sende skriftlig varsel om oppsigelse til Kjøper.

 Ingenting herein skal fråfalle noko other rettigheter og rettsmidler for selger tillatt ved lov eller fastsatt i en hvilken som helst ordre, og alle rettigheter og rettsmidler som er angitt herein skal regnes som kumulativ og alt other tilgjengelige rettigheter og rettsmidler. For den innbetalte forskuddsbetalingen eller depositumet for de forfalte bestillingene er ikke-refunderbart, kan ikke overføres til other ordre og kan ikke gjenopprettes og plasseres på en annen ordre. Selger forbeholder seg retten til ikke å sende for forsinkelsesbetalingsordrene. For forsinket betaling over tre måneder fra forfallsdagen kan Selger håndtere det/de forfalte bestilte produktet(e) uansett måte som er praktisk for selgeren uten kompensasjon til kjøperen.

7. Emballasje og frakt. Alle bestillinger pakkes og eskes for å forhindre skade i forsendelsen. Alle pakkene har en pakkseddel på utsiden av pakken. Spesielle emballasjeetiketter må spesifiseres av og tydelig dokumenteres på bestillingen og bekreftes av selgers ordrebekreftelse.

8. Eks-arbeid. Risiko for tap. Alle bestillinger er Ex-Work. Bestillinger sendes i henhold til kjøpers instruksjoner gitt på bekreftet bestilling eller før forsendelse.

9. Eiendomsrett: Selger skal beholde alle rettigheter, tittel og interesser i og til all data, informasjon, verktøy, spesifikasjoner, ideer, konsepter, oppfinnelser, forfatterskap, produkter, kunnskap, prosesser, teknikker og lignende som brukes eller utviklet av Selger, dens ansatte og underleverandører i forbindelse med Kjøpers Ordre. Kjøper godtar at selger beholder alle eiendomsrettigheter til og til alle produkter, spesifikasjoner, design, oppdagelser, oppfinnelser, patenter, opphavsrettigheter, varemerker, forretningshemmeligheter og annether eiendomsrettigheter knyttet til varer. Med mindre othervis identifisert skriftlig til selger, ingen informasjon eller kunnskap hertidligere eller hereetter avslørt til Selger i utførelsen av, eller i forbindelse med, vilkårene hereof, skal anses å være konfidensiell eller proprietær, og all slik informasjon eller kunnskap skal være fri for restriksjoner, other enn et krav om patentinngrep, som en del av vederlaget hereof.

10. Gjeldende lov og verneting: Partenes ytelse, og enhver rettslig eller voldgiftssak, skal tolkes og styres i samsvar med lovene i Australia.

11. Tvister og voldgift: Partene skal forsøke å løse enhver tvist, uenighet eller krav som oppstår under eller relatert til selgers tilbud eller kjøpers bestilling, eller til et vesentlig brudd, inkludert tolkning, ytelse eller oppsigelse. Dersom Partene ikke klarer å løse en slik tvist, either Part kan henvise tvisten til voldgift. Voldgiften skal gjennomføres i Australia og i samsvar med reglene for voldgift til Det internasjonale handelskammeret, av en person eller myndighet som skal avtales gjensidig. Voldgiften, inkludert gjengivelsen av avgjørelsen og/eller kjennelsen, skal være det eksklusive forumet for å løse tvisten, kontroversen eller kravet. Voldgiftsdommeren skal foreta den endelige avgjørelsen med hensyn til eventuelle oppdagelsestvister mellom partene. Avhør av vitner av partene og av voldgiftsdommeren skal være tillatt. En skriftlig utskrift skal lages og leveres til partene. Kostnadene for denne utskriften skal dekkes likt av partene. Avgjørelsen eller avgjørelsen fra voldgiftsdommeren skal angi begrunnelsen for kjennelsen eller avgjørelsen, og skal være endelig og bindende for partene. Den rådende part skal ha rett til kompensasjon for utgiftene til voldgiften, inkludert, men ikke begrenset til, tildeling av advokatsalærer, etter voldgiftsdommerens skjønn. Begge parter fraskriver seg retten til å anke i henhold til ethvert lovsystem. Avgjørelsen skal være tvangskraftig for enhver domstol med kompetent jurisdiksjon etter søknad til slik domstol av either Parti. Voldgiftsdommeren skal ikke ha fullmakt til å tilkjenne noen av erstatningstypene som er ekskludert av hereunder, og skal instrueres av partene.

12. IKKE-KANSELLERBAR OG IKKE-RETURNERER:
i) Med mindre otherer uttrykkelig avtalt skriftlig av selgeren, skal alle kjøpte varer anses som ikke-kansellerbare og ikke-returnerbare (NC/NR).
ii) I tilfelle kunden må kansellere bestillingen, kan ikke alt innbetalt depositum eller betaling refunderes.
iii) Vårt firma forbeholder seg retten til å kreve kunden for ethvert tap som oppstår ved kansellering av ordren. Og kunden godtar å kompensere vårt materielle tap og other kostnader på grunn av deres ordrekansellering.
iv) Den avtalte eller bekreftede leveringsplanen kan kunden ikke utsette uten vårt samtykke.

13. Produktforbedring: Selgeren forbeholder seg retten til å foreta prosess- og/eller produktforbedringer så lenge den fulle intensjonen til Good-spesifikasjonene oppfylles.